06.02.12

June 6, 2012

Kuv mob siab thiab chim siab heev vim kuv niam thiab kuv txiv tso peb tseg ua ntsuag. Yuav tsis tau khawn kuv niam thiab kuv txiv ib zaug ntxiv, yuav yog hauv npua suav thiab lwm tiaj lawm xwb. Kuv lub hlwb tseem xav tias kuv niam tseem nyob nrog peb, txhua yam zoo li npua suav xwb. Ua tsaug to everyone who came to my mom’s funeral service and those who sent their condolences. Ua tsaug to peb cov viv ncaus uas tuaj nrog peb nyob es peb thiaj li paub nyob.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: